EMS Logik Synthesizer
 
Logik-03.jpg
Logik-02.jpg
Logik-01.jpg